PE.PVC제품,유공관

문양거푸집

................................................................

 

문양거푸집

   

 

  ◎ PE 거푸집 ◎

 

 

  ◎ 무늬별 시공사진 ◎

   DS-302 자연석 무늬

   

   DS-301 크랭크형 자연석 무늬

   

   PS-3040 크랭크무늬2

   

   DS-303 활석 무늬

   

   DS-307 격자 무늬

   

   DS-306 화강석 석축무늬(4칸)

   

   DS-305-1 화강석 깬돌 무늬

   

   DS-3012 화강석 잔벽돌 무늬

   

   DS-308 리브 무늬(8칸)

   

   DS-3011 리브 무늬(11칸)

   

   DS-309 음양각 무늬

   

   PS-1060 빗살줄 무늬2