HDPE 고압초록코팅 유공관 (GSL-P)

 

 

자료방

내려받기

 

일위대가

 

제조시방서

 

표준품셈

 

설치시방서

 

접합시방서

 

설계자료

 

시험성적서

 

부직포유공관

일위대가

 

구매시방서

 

 

 

 

 

 

 

설계견적서

 

 

 HDPE GSL-P 파형고압 유공관

1 . 외압에아주 우수하다

2 . 안은 검정색 으로 이중벽으로 되어있다

3 . 오수 우수 다 사용이가능하다

4 . 고밀도폴리에티렌(HDPE)로 제조되어 오,폐수,산 .알카리에 강하여 부식이될염려가 없다

5 . 유연성이나 탄력성이 뛰어나 연약지반이나 부동침하에도 안전하다

6 . 무게가 가벼워 취급이 용이하다

  ◎ BHP고압유공관(5공,3공) 규격 및 판매가 ◎

   

  내경

  외경

  유공관

  6M

   유공관

  1m

   엘보

  45도

  엘보

   티

  소켓

  100

  100

  114

   15780

   2630

  3000

  2700

   3400

  500

  150

  150

  167

   32760

   5460

   4700

  4300

   7000

  1000

  200

  200

  270

   50760

   8460

   9600

  8500

   10600

  1500

  250

  250

  277

   69360

   11560

   15000

  13500

   20000

  2000

  300

  300

  332

   79800

   13300

   20300

  18000

   22500

  2500

   400

   400

   

   0

   

   

   

   

   

PE 파형고압유공관(흑색)BHP