ISO 9001:2000 인증업체      HDPE 이중벽관 (삼중벽복층관), HDPE DCG 고압이중주름관(그린) 전문 생산업체

즐겨찾기에추가해주세요

상담시간 08:00~18:00

공휴일쉽니다

 

   FAX.또는 E-MAIL 먼저넣으시고

 FAX,031-439-9246  

   seoul@seoulpvc.co.kr

 

     영업부.031-483-4944(代)

           .031-482-3740

  윤병철과장.010-8954-4941

 

           매장.031-482-3470

  불만처리담당 .010-7338-4944

 

 

견적의뢰서양식

              주문서양식

HDPE 이중벽하수관 관경산정

P E. 이중벽관  ( 1종관 . 2종관 . 3종관 )

관경산정

유량계산

일위대가

시공방법

이음관종류

○ 관경산정 ○