ISO 9001:2000 인증업체      HDPE 이중벽관 (삼중벽복층관), HDPE DCG 고압이중주름관(그린) 전문 생산업체

즐겨찾기에추가해주세요

상담시간 08:00~18:00

공휴일쉽니다

 

   FAX.또는 E-MAIL 먼저넣으시고

 FAX,031-439-9246  

   seoul@seoulpvc.co.kr

 

     영업부.031-483-4944(代)

           .031-482-3740

  윤병철과장.010-8954-4941

 

           매장.031-482-3470

  불만처리담당 .010-7338-4944

 

 

견적의뢰서양식

              주문서양식

고밀도 폴리에티렌(HDPE) 가스관

HDPE 가스관

 

   ◎ 판매가 ◎

  호칭

  20mm

  25mm

  30mm

  40mm

  50mm

  75mm

  100mm

  125mm

  150mm

  200mm

  250mm

  300mm

  350mm

  400mm

  1호관.1m

  930

  1350

  1920

  2480

  3850

  7040

  11320

  14970

  20650

  35650

  52880

  74910

  101350

  130770

  2호관.1m

   

   

   

   

   

   

  9360

  13050

  14780

  24900

  36860

  51910

  70390

  90540