ISO 9001:2000 인증업체      HDPE 이중벽관 (삼중벽복층관)1500mm, HDPE DCG(그린) 고압이중주름유공관 전문 생산업체    

 

   FAX.또는 E-MAIL 먼저넣으시고

 FAX,031-355-8029  

   seoul@seoulpvc.co.kr

 

     영업부.031-482-3470(代)

       윤병철차장.010-8954-4941

          불만처리 .010-7377-4944

견적의뢰서양식

              주문서양식

    

 

   즐겨찾기에추가해주세요

    

     상담시간 08:00~18:00

       공휴일쉽니다

 

 

HDPE 이중벽,삼중벽(복층)관 하수관전문 생산업체

에스앤피산업 주식회사